Obchodní podmínky tříště

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v tomto internetovém obchodě

 

1.

NÁKUPNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD

1.1

Tento reklamační řád stanovuje podmínky pro reklamaci zboží zakoupeného v internetovém obchodě http://www.triste.cz  provozovaného společností Petr Mázl prodávající). Další informace o prodávajícím naleznete v sekci Kontakty. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Práva spotřebitelů, upravená v tomto reklamačním řádu, je prodávající oprávněn přiměřeně aplikovat i na kupujícího, který není spotřebitelem. Jinak se jejich vztah řídí obchodním zákoníkem. Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

1.2

Nákup v našem e-shopu www.triste.cz mohou uskutečňovat fyzické i právnické osoby. Obchodní podmínky se řídí platným Obchodním a Občanským zákoníkem České republiky a práva a povinnosti z toho vyplývající jsou závazné pro obě zúčastněné strany, pro kupujícího i prodávajícího.

1.3

V případě nejasností či nepřesností v objednávce bude kupující do 24 hodin od objednávky kontaktovaný telefonicky prodávajícím za účelem ověření správnosti uvedených údajů z objednávky, proto je potřebné uvést telefonní čísla správně,  je to i povinný údaj pro registraci.

1.4

Pokud chce kupující zrušit odeslanou objednávku, může tak udělat, ale jen do 1 hodiny po odeslání objednávky a to zasláním E-mailu s požadavkem o ZRUŠENÍ-STORNO objednávky na adresu ledovetriste@seznam.cz

V tomto STORNO E-mailu uveďte jako Předmět: STORNO OBJEDNÁVKY a poskytněte údaje o  a zboží, které má být stornované. Pokud je objednávka včas stornovaná – zrušená, kupující dostane krátkou odpověď E-mailem o akceptaci storno objednávky prodávajícím.

Pokud kupující zruší objednávku až po 1 hodině od odeslání objednávky má prodávající nárok na storno poplatek ve výšce 30% z ceny stornovaného zboží a náklady na přepravu, pokud již byla přeprava realizována. Tento poplatek bude kupujícímu účtován při další objednávce zboží. Pokud nebude tento storno poplatek uhrazený, prodávající nedodá další zboží kupujícímu, pokud se obě strany nedohodnou jinak.

Prodávající má právo objednávku zrušit v případě, pokud by byl produkt vyprodaný a není  možné ho znovu zabezpečit. O této skutečnosti bude informovat prodávající kupujícího.

Prodávající má právo objednávku zrušit i v případě že není možné ověřit pravost objednávky anebo není možné ověřit pravost nebo totožnost kupujícího.

1.5

Platební podmínky:

Za objednané zboží je možné zaplatit formou:

Dobírky a to prostřednictvím přepravní firmy, která zabezpečuje přepravu a platbu za zboží (zboží platíte v hotovosti kurýrovi při přebírání zásilky).

Bankovním převodem předem   za dopředu dohodnutých podmínek o platbě předem a to tak, že po zadání objednávky a následné dohody o platbě předem Vám E-mailem oznámíme cenu a variabilní symbol, který při platbě použijete (zboží při přebírání neplatíte).

Fakturou, platné jen pro smluvní odběratele, kteří mají již dopředu podepsanou rámcovou kupní smlouvu, na základě které se dále postupuje při platbě na fakturu (zboží při přebírání neplatíte).

1.6

Dodací podmínky:

Dodací lhůta při odeslání objednávky do 13,00 hodiny pracovního dne je u zboží skladem 3 pracovní dny a při odeslání objednávky po 13,00 hodině pracovního dne jsou 4 pracovní dny.U zboží na objednávku je lhůta dodání 10 pracovních dní.Cena poštovného je 95kč bez DPH.Při objednávce nad 2000kč bez DPH.je doprava ZDARMA.

1.7

Objednané zboží zasíláme až na Vaši adresu, která je uvedená ve formuláři jako adresa pro doručení. 

Pokud si kupující zásilku nepřebere, zásilka bude vrácená zpět prodávajícímu a v případě, že kupující neoznámí důvod, pro který si zásilku nevyzvedl, nebude mu v budoucnosti zaslaná další zásilka, dokud nebude zaplacená pokuta ve výši 30% z ceny zásilky a náklady na přepravu pokud se obě strany nedohodnou jinak.

V případě, že zboží není na skladě v době objednávky, anebo pokud budou problémy s doručením zásilky, bude Vás kontaktovat dodavatel E-mailem nebo telefonicky a bude Vám navrhnuto alternativní řešení vaší objednávky.

Při odběru většího množství zboží možnost dovozu našimi vozy dle individuální dohody.

1.8

Ke každé zásilce přikládáme daňový doklad – fakturu, kterou je potřeba uschovat a později předložit v případě uplatnění reklamace na vady zboží.

V případě doručení poškozené zásilky doporučujeme zásilku nepřebírat, nebo sepsat protokol o poškození zásilky, který musí podepsat odevzdávající doručovatel a tento protokol je nutné dodat odesílateli zboží–  prodávajícímu (firma Petr Mázl), který začne reklamační řízení na doručení poškozené zásilky.

Po převzetí poškozené zásilky od přepravní firmy a nesepsáním protokolu o poškození zásilky, není možné takovouto zásilku reklamovat u prodávajícího.

Informace a údaje poskytnuté při objednávaní zboží budou použité jen za účelem realizace obchodu a nebudou poskytnuté třetí straně.

Po odeslání objednávky kupující dostane potvrzení o přijetí objednávky E-mailem do 1 hod. Odeslaná objednávka kupujícího je pro kupujícího závazná.

1.9

Na stroje, přístroje a zařízení je poskytovaná záruka 2 roky od dne zakoupení zboží. Na potravinářské zboží se vztahuje záruka do doby minimální trvanlivosti zboží, uvedeném na obalu. Zodpovědnost prodávajícího za závady zboží se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku. Zákazník si musí zboží zkontrolovat ihned při převzetí, jestli zásilka není otevřená, anebo jestli nemá jiné známky mechanického poškození nebo porušení. V případě převzetí poškozené zásilky  bez sepsání reklamačního protokolu o zjištění takové závady není možné takovou zásilku reklamovat u prodávajícího.

V případě uplatnění reklamace platí běžný reklamační postup. Zákazník doručí reklamované zboží na naši adresu kde je i servisní středisko a to osobně, kurýrem  nebo poštou. Při uplatnění reklamace v záruční době je zákazník povinný doručit reklamované zboží v originálním balení a s přiloženým dokladem o koupi a záručním listem. U potravin jen do doby minimální trvanlivosti.

1.10

Oprava v záruční době je bezplatná.

Zákazník je povinný uskladňovat zakoupené zboží podle instrukcí na obalu a podle podmínek skladování potravin ve smyslu Zákona o potravinách ve znění posledních platných předpisů. Reklamace nebude uznána, pokud zákazník nedodržel instrukce výrobce, anebo pokud závada byla zapříčiněna nesprávnou manipulací anebo špatným skladováním.

 

2.

ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

2.1

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.

2.2

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

2.3

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

3.

Záruka: ZÁRUČNÍ PODMÍNKY A REKLAMACE

3.1

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

3.2

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamačním řízení.

3.3

Záruka se vztahuje na vady, nevztahuje se na životnost či opotřebení v důsledku používání.

3.4

Při neoprávněné reklamaci se neprodlužuje doba záruky o dobu strávenou v reklamačním řízení.

3.5

Reklamace je považována za vyřízenou dnem, kdy má kupující možnost ji převzít. Prodávající je vázán volbou zákonné možnosti vyřízení reklamace, kterou kupující zvolí při jejím uplatnění.

3.6

Vrácení kupní ceny se řeší formou dobropisu bankovním převodem nebo osobně hotovostní platbou po potvrzení dobropisu.

 

4.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

4.1

Kupující, který není spotřebitelem, je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout neprodleně po převzetí a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o závadách. Předejde tak pozdějším komplikacím s případnou reklamací vady věci, která vznikla při její přepravě. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje vnější nepoškozenost zásilky při dodání. Vnější nepoškozenost zásilky při dodání je předpokladem nepoškození věci při přepravě.

4.2

Kupující, který je spotřebitelem, by ve vlastním zájmu měl prohlédnout dodané zboží obdobně, jak je uvedeno v předchozím odstavci, nicméně to není jeho povinností a nemůže tak za nevykonání této prohlídky být jakkoli postižen. Předejde tím však případným problémům s reklamací vad zboží způsobených přepravou či nekompletností zásilky.

4.3

Do přepravního dokladu může spotřebitel uvést své výhrady k dodané zásilce. Spotřebitel může v okamžiku převzetí zboží v případě, kdy je dodané zboží v rozporu s kupní smlouvou, ihned uplatnit svá práva z toho plynoucí (tedy může odmítnout převzetí) nebo může na místě využít svého práva odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí. V takovém případě je ovšem žádoucí pro eliminaci pozdějších sporů, tento svůj projev vůle (uplatnění rozporu s kupní smlouvou či odstoupení od smlouvy) náležitě prodávajícímu dát najevo, nejlépe svým sdělením do přepravního dokladu a následnou notifikací této skutečnosti prodávajícímu a to bez zbytečného odkladu. Bude tak zamezeno tomu, aby jednání spotřebitele bylo označeno jako bezdůvodné nepřevzetí zásilky.

4.4

Po záruční opravě si kupující zboží vyzvedne po dohodě a bez zbytečných odkladů.

4.5

Za opakovaný výskyt vad (vícenásobnou vadu) se dle judikatury považují tři stejné nebo čtyři jakékoli uznané vady.

4.6

V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací (v nutné výši). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace. Prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které mu vznikly s jakoukoli reklamací (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv). Ustanovení se vztahuje pro spotřebitele.

4.7

Dle §53, odst.7 občanského zákoníku má zákazník právo na odstoupení od kupní smlouvy do doby 14ti dnů od doručení zboží. Ustanovení se nevztahuje na kupujícího, který není spotřebitelem.

4.8

Nevyzvedne-li si kupující svoji reklamaci do 6 měsíců od uplynutí lhůt (viz výše), je prodávající oprávněn reklamovanou věc prodat. Jedná– li se o věc větší hodnoty a zná-li prodávající adresu kupujícího, je prodávající povinen kupujícího o zamýšleném prodeji předem vyrozumět a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k vyzvednutí věci. Dojde-li k prodeji nevyzvednuté reklamované věci, vyplatí prodávající na výzvu kupujícího výtěžek prodeje po odečtení nákladů prodeje a případných dalších nákladů, které vzniknou prodávajícímu z titulu náhrady škody, za kterou odpovídá kupující, jehož věc byla prodána.

4.9

Kupující se zavazuje komunikovat na doručovací adresu a to v případě ( reklamace, vracení zboží, atd.) 

4.10

Zákazník se zavazuje držením obchodních podmínek.

5.

PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

5.1

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

5.2

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodne-li se prodávající se spotřebitelem jinak. Doba odstranění vady je určena pro spotřebitele.

5.3

Po uplynutí lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

5.4

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

 

6.

ZTRÁTA / NEUPLATNITELNOST ZÁRUKY

6.1

Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem uplatnění reklamace záruční doba.

6.2

Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svoji teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému prostředí, pro které je věc určena.

6.3

Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží.

6.4

Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v jeho dokumentaci.

6.5

Zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.

6.6

Zboží bylo poškozeno živly.

6.7

Mechanickým poškozením výrobku tj. ulomením, pádem, vlhkostí, nadměrným tlakem apod.

7.

ZÁVĚR

7.1

Vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí dle platných zákonů, norem a předpisů.

Souhlasim se zpracovanim osobních údajů pro potreby eshopu -odeslání zboží zákazníkovi.

7.2

Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.

 

 

Na uvedené adrese není provozovna.

7.3. Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů uživatele je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Uživatel souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, které zadal do objednávkového formuláře, a to pro účely objednavky zboží.
3. Osobní údaje uživatele nebudou bez souhlasu uživatele poskytovány třetím osobám,krom smluvního přepravce,pro účel doručení zboží.
4. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
5. Uživatel potvrzuje, že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.